Stadgar

Västerås 2023-02-22  Reviderad vid årsmöte

Stadgar NRH Trauma, Västerås

§ 1 Namn och säte
Lokalföreningens namn är NRH Trauma, Västerås och utgör en lokalförening i NRH Trauma, Riks. Lokalföreningens geografiska område omfattar Västerås kommun. Lokalföreningens säte är i Västerås och föreningen har organisationsnummer 802529-0506.

§ 2 Ändamål
Lokalföreningens ändamål är att verka för personer med nack-, rygg- och hjärnskador till följd av direkt eller indirekt våld.
Detta genom:
-att personer med nack-, rygg- samt hjärnskador får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga i befolkningen.
-att erbjuda möjlighet till kamratstöd inom lokalföreningen där medlemmarna kan stödja varandra och dela erfarenheter. Därigenom ska medlemmarna själva kunna påverka den egna livskvaliteten.
– att verka för en rättvis vård och rehabilitering med hög kvalitet så att nack-, rygg- och hjärnskadade får möjligheter till en god livssituation.
– att bidra med att samla och sprida kunskap/erfarenheter om den sjukvård som finns att tillgå för vår patientgrupp. Detta kan göras till exempel genom lokalt drivna projektarbeten sanktionerade av riksföreningen.

NRH Trauma är en idéburen, ideell medborgarrättsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen välkomnar förutom personer med egen skada även anhöriga och intresserade som stödmedlemmar.

§ 3 Juridiska och medicinska rekommendationer
Lokalföreningen är en patientorganisation där grundstenarna är dess medlemmar. Medlemmarna kan genom att dela med sig av egna, eller närståendes erfarenheter om personskador, stötta andra i liknande situation. Det kan dock förekomma att medlemmar önskar specifika råd gällande läkare, behandling eller advokat. Även om den samlade kunskapen bland medlemmarna i föreningen är omfattande måste medlemmarnas erfarenheter anses subjektiva och inte som ett uttryck för vad föreningen rekommenderar. Varken medlem, förtroendevald eller anställd personal får ge juridiska eller medicinska rekommendationer i föreningens namn. Föreningen följer patientsäkerhetslagen 5 kap. 1 § 1–7. Lag (2012:957).

4 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

5 § Beslutande organ
Lokalföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen är verkställande organ och leder lokalföreningens verksamhet utifrån vad som beslutats under årsmötet.

6 § Firmateckningsrätt och attesträtt
Vid konstituerande styrelsesammanträde fattas beslut om firmatecknings- samt attesträtt. Lokalföreningens firma tecknas gemensamt av två personer utsedda av styrelsen.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden from den första januari tom den sista december.

8 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

9 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster och skall för att bli gällande godkännas av NRH Trauma Riks styrelse. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen, dock senast 6 veckor före årsmötet. ”Skriftligen” jämställs med mail korrenspondens och gäller för samtliga § i stadgarna där ordet skriftligen förekommer.

10 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut vid 2 på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Beslut skall fattas med minst 2/3 av antalet röster vid respektive årsmöte. Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar, samt dokument överföras till NRH Trauma, Riks.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

11 § Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer som vill främja lokalföreningens ändamål. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Riksföreningens årsmöte fastställer medlemsavgiften. När medlemsavgiften har inkommit till föreningskontot samt kontaktuppgifter är inskickade är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

12 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som ej betalt årsavgift senast den sista mars avförs från medlemsförteckningen.

13 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen sändas den berörde. Styrelsen har rätt att neka person ett medlemskap som har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet meddelas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, redovisning av resultat- och balansräkning, verksamhetsplan, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan lokalföreningens årsmöte.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning
Årsmötet fattar beslut genom öppen omröstning om inte annat begärs. Om votering begärs vid personval skall valet göras med slutna röstsedlar. Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av årsmötet innan valet förrättas. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Ev. anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Val av:

a) ordförande för årsmötet
b) sekreterare för årsmötet
c) två protokolljusterare tillika rösträknare

2. Godkännande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Årsmötets behöriga utlysande
5. Styrelsens årsredovisning

a) godkännande av verksamhetsberättelse
b) godkännande av resultat och balansräkning
c) föredragning av revisionsberättelse
d) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Antalet ledamöter inklusive
ordförande ska vara udda.

7. Val av

a) ordförande för ett år
b) halva antalet övriga ledamöter för 2 år, resterande ledamöterna för 1 år.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
d) en revisor för ett år
e) valberedning för ett år

8. Behandling av motioner
9. Behandling av styrelsens förslag
10. Godkännande av

a) verksamhetsplan för verksamhetsåret
b) budget för verksamhetsåret

Kopior av lokalföreningens årsmötesprotokoll, årsredovisning (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning) samt revisionsberättelsen skall skickas till riksföreningen senast en månad efter årsmötesdagen.

21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst en 20 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall meddelas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen eller på annan lämplig plats. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning och skyldigheter
Valberedningen ska bestå av tre personer varav en är sammankallande och dessa bör inte sitta i styrelsen.

STYRELSEN

23 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst 2 övriga ledamöter. Totala antalet ska vara udda. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens skyldighet
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen av dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
• ha en god tillsyn att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• förbereda årsmöte

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.